Suspensió temporal oposicions

ASINPRE informa als opositors: existeix la notícia de que hi ha una suspensió temporal del procés oposició. Els serveis jurídics de la Generalitat, en breu donaran resposta a aquesta suspensió temporal.

Sabem que no afectarà a cap opositor la resposta de la Generalitat, ja que les dates de les proves i la celebració d´oposicions continuarà sent les mateixes.

RESOLUCIÓ EDU/1330/2021, de 4 de maig, de suspensió temporal de l’execució de la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció docent i adquisició de noves especialitats.https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1850139.pdf

CURSOS D’INICI IMMEDIAT