Tècnic/a especialista – educació infantil (procés selectiu L005/2020)

Consulta la valoració provisional de mèrits i capacitats

Data d’actualització: 27 de maig de 2022

L’ Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, de 27 de maig, recull la valoració provisional dels mèrits i capacitats de la fase de concurs corresponent al procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació.

L’Acord publica els criteris tècnics de valoració de mèrits i capacitats (fase de concurs) i també aprova les puntuacions que les persones aspirants heu obtingut en aquesta fase de concurs, en funció dels dos sistemes de valoració diferenciats: el corresponent a les places de l’OP17 i el corresponent a les places PESCO (annex 4 de la convocatòria).

Les persones aspirants podeu presentar, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació, les al·legacions que considereu necessàries. Ho heu de fer mitjançant l’aplicació de Presentació d’al·legacions (enllaç disponible des del 30 de maig a les 8 hores fins al 13 de juny, ambdós dies inclosos).


Feu un comentari