Notícies

plantilles docents per al curs 2024-2025

La Resolució que estableix els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat per al curs 2024-25, així com la supressió o transformació dels llocs de treball docents, presenta algunes modificacions rellevants. A continuació, es detallen els canvis més destacats: Aquestes modificacions tenen en compte la situació de pròrroga pressupostària. Las plantillas actuales siguen siendo insuficientes para atender adecuadamente las necesidades del curso 2024-25

MANUAL MÈRITS OPOSICIONS INGRÉS LLIURE I COM PRESENTAR ELS MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic. El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal. La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 …

Leer más

PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL A PROPOSTA DE LA DIRECCIÓ DELS CENTRES ( ENTREVISTA PRÈVIA)

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris, s’ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.​ En el marc del procediment general d’adjudicació de destinacions provisional, s’entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2023-2024 han exercit al centre per …

Leer más

Selecció de directors i directores dels serveis educatius 

Convocatòria​ i llista de vacants Procediment per proveir llocs de treball vacants de direcció dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA) del Departament d’Educació. Llista de serveis educatius on consta vacant el càrrec de director o directora en data 31 d’agost de 2024(Llista actualitzada el divendres 17 de maig a les 13.30h)​ Requisits de les persones candidates Poden participar en el procés de selecció els professionals  que ocupen lloc de treball en el servei educatiu que compleixin els requisits establerts en …

Leer más

INFORMACIÓ IMPORTANT COBRAMENT D’ESTADIS

Reconeixement dels Estadis:El reconeixement dels estadis es realitzarà a partir de gener de 2024 per a aquells que compleixin els requisits.Quan començaran a pagar-los?A partir del novembre del 2024.Professors a punt de complir 9, 15 o 21 anys:Davant la resposta ambigua del Departament el SINDICAT ASINPRE recomana que reclamis l’estadi dos mesos abans de la data en què correspondria cobrar-lo , així garantim cobrar els endarreriments des del gener del 2024 fins al primer mes que correspongui el pagament.

RESPOSTA SERVEIS JURÍDICS PAGAMENT ENDARRERIMENTS ESTADIS

Resposta dels serveis jurídics d’ASINPRE sobre la reclamació de les quantitats no pagades per la modificació del pagament dels estadis als 6 anys passant al pagament als 9 anys, que es basa en la Llei 5/2010, de 20 de març de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics: Continua lleguint

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. Acreditació dels requisits de competència lingüística en els centres educatius públics A partir del curs 2025-2026, les persones que concorrin a les convocatòries de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres educatius dependents del departament competent en matèria educativa i les que participin en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció …

Leer más

CONCURS EXCEPCIONAL DE MÈRITS MODIFICACIÓ DE LA LLISTA

RESOLUCIÓ EDU/1654/2024, de 9 de maig, per la qual es modifica la Resolució EDU/2197/2023, de 19 de juny, modificada per la Resolució EDU/1329/2024, de 19 d’abril, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs excepcional de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-2025

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. En el primer cicle d’educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d’educació infantil, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és …

Leer más

OFERTA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACORD GOV/96/2024, de 30 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per al 2024.  Cos de professors d’ensenyament secundari Total de places: 2.615 Torn lliure: 1.308 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 131 Torn de promoció interna: 1.176 – Cos de professors especialistes en sectors singulars (grup A2, subgrup A2) Total de places: 20 Torn lliure: 10 Torn de reserva per a persones amb discapacitat: 1 Torn de promoció interna: 9 – Cos …

Leer más