Oposicions

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS D’ESTIU PROFESSORAT INTERÍ

Presentació de sol·licituds del personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023 (Avís: L’aplicació per presentar sol·licituds estarà disponible a les 9 hores del dia que s’obre.) Horari de l’aplicació per presentar la sol·licitud Accedeix a la sol·licitud Amb identificador XTEC  Video xerrada adjudicacions d’estiu III ESCOLA ESTIU SINDICAT ASINPRE b) Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 16 al 29 de maig de 2023. c) Personal acollit a l’article 25: del 4 al 17 de maig de 2023, …

Leer más

Concurs de trasllats dels cossos docents i de la Inspecció d’Educació ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

Accedeix a l’aplicació Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas Inspección Educativa Listado alfabético general, por apellido (publicado en la web el 4 de mayo de 2023) Informes estadísticos Cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas e Inspección educativa. Accedeix a l’aplicació

INSTRUCCIONS ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS

RESOLUCIÓ EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. a) Personal interí: del 4 al 15 de maig de 2023. …

Leer más

DATA INICI OPOSICIONS

RESOLUCIÓ EDU/1381/2023, de 21 d’abril, per la qual es fa pública la data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre. La data d’inici del procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, el dia 30 de juny de 2023. El 30 de juny de 2023, totes les persones aspirants …

Leer más

EXAMEN NIVELL C2 LLENGUA CATALANA A ANDORRA

Acredita un domini de l’ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment en el registre més formal de la llengua, i també la capacitat d’analitzar conceptes relacionats amb el funcionament del sistema lingüístic català. L’examen del nivell C2 s’estructura en tres blocs repartits de la manera següent: Blocs Durada Puntuació Part 1 Habilitats integrades 180 minuts 60 punts Coneixements gramaticals 45 minuts 15 punts Part 2 Comprensió lectora, expressió i interacció …

Leer más

ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS EN ELS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE L’ANY 2023.

RESOLUCIÓ PRE/1020/2023, de 27 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2023. L’ordre d’actuació de les persones aspirants que participin en els processos de selecció que es duguin a terme l’any 2023 s’inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.

OFERTA PÚBLICA DE COSSOS DOCENTS I PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT 2023

Oferta pública per el any 2023. Pel sector del personal docent funcionari del Departament d’Educació s’han aprovat 3.989 places places. L’oferta total del personal docent presentada és la següent: COS TORN LLIURE TORN RESERVA ACCÉS A COS SUPERIOR I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS TOTAL SECUNDÀRIA 2270 190 1325 3785 EOI 5 1 4 10 PROF. ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 14 1 8 23 MESTRES TALLER ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 4 0 2 6 MESTRES 60 5 35 100 PROF. SECTORS SINGULARS FP …

Leer más

NOVETATS Normativa D’ORDENACIÓ CURRICULAR

Aplicació de la normativa d’ordenació curricular per al desenvolupament la part B.1, la unitat didàctica o la situació d’aprenentatge de la fase d’oposició. Educació infantil Per al segon cicle d’educació infantil, es pot desenvolupar la unitat didàctica d’acord amb el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, o la situació d’aprenentatge d’acord amb el Decret 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil. Currículum d’educació infantil.  Educació primària …

Leer más