INTERINS

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l’annex 1 de la Resolució EDU/819/2022. Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d’haver consultat prèviament l’equip directiu del centre, cal …

Leer más

Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació. Les persones que no vulguin obtenir un nomenament a partir de l’1 de setembre de 2022, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2022. Les persones que estiguin prestant serveis, han d’indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d’inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment. L’aplicació romandrà …

Leer más

Proposta places d’estabilització i concurs oposició

A la reunió de la Mesa General dels Empleats públics (MEPAGC), ha presentat les places que estan afectades per processos selectius derivats de la Llei 20/2021 d’estabilització. El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari …

Leer más

Modificació de dades borsa treball

Les persones que formen part de la borsa poden consultar i modificar les dades que consten Els període previst per  modificacions de les dades de la borsa és el dia  22 d’abril al 02 de maig de 2022. Novetats: Durant el curs escolar 2022-2023, les persones que formen part de la borsa de personal interí docent únicament podran demanar prestar serveis a jornada sencera o a mitja jornada. És important que aquells que vulgueu treballar amb jornades inferiors a la completa actualitzeu les …

Leer más

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT Llista de persones admeses i excloses

Es poden presentar reclamacions del 9 al 18 de març de 2022.Les reclamacions s’han de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat. Les sol·licituds s’han d’entrar indicant com a ens destinatari: Departament d’Educació, seguit del nom dels serveis territorials demanats a la sol·licitud d’inscripció a la borsa. També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l’àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del …

Leer más

Qualificacions de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020 Tècnic/a especialista – educació infantil

Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció, d’1 de febrer de 2022, que aprova la qualificació de la primera prova de la fase d’oposició del procés selectiu L005/2020. L’Acord aprova també la publicació de la llista de persones aspirants aptes, no aptes i no presentades. La puntuació mínima per superar la primera prova és de 17,5 punts en la suma d’ambdós exercicis (consulta el punt 3 de l’annex 3 de la Resolució de la convocatòria). Les persones aspirants aptes cal que consulteu també si esteu …

Leer más

publicació del Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012), i Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a la revisió salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 79000215011994).

RESOLUCIÓ EMT/3933/2021, de 25 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d’ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012). —————————————————————————————————————————————————-   RESOLUCIÓ EMT/47/2022, de 4 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial, relatiu a la revisió salarial per a l’any 2021 (codi de conveni núm. 79000215011994).

Estabilització del personal interí i comunitats que convoquen oposicions

Estabilització del personal interí El Departament diu que estem en un macroprocés caracteritzat per: Solapament d’un procés d’ingrés via concurs de mèrits i un altre via concurs oposició. Treball per definir quantes places surten per concurs de mèrits. Tot plegat ha de tenir lloc aquest 2022. Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar totes les convocatòries que s’han de dur a terme abans del 31 de desembre de 2024. EL SINDICAT ASINPRE demana la convocatòria per aquest …

Leer más

UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ (UAO)

El Departament d’Educació desenvolupa el programa Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO), de suport personal i familiar a l’alumnat educativament vulnerable, finançat amb fons europeus. Aquest programa s’inclou en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que ocupa un dels referents per a la planificació i desenvolupament de les actuacions en els propers anys dins la iniciativa Next Generation EU aprovada el 2020 pel Consell Europeu. El programa de les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) té una durada prevista de tres cursos …

Leer más