NORMATIVES

CONCURS DE TRASLLATS RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Inspecció educativa i Cos secundària RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. Cos …

Leer más

dret a compensació econòmica de les persones no estabilitzades.

El cobrament de la compensació de 20 dies per any treballat per a les persones afectades en els processos d’estabilització no tindrà cap efecte sobre l’antiguitat o el número de borsa. (pendent que es publiqui i sigui legal d’acord publicat al TREBEP) Això significa que aquest cobrament no afectarà la posició ni els drets de les persones en la borsa de treball. Pel que fa al personal laboral, s’aplicarà el mateix criteri, de manera que també rebran la compensació de …

Leer más

PUBLICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal. Al llarg del 27 de novembre de 2023 publicació definitiva dels mèrits . Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes. Contra la valoració definitiva dels mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar …

Leer más

VIDEO XERRADA INFORMATIVA Reclamacions pagament de la bretxa de gènere i complement maternitat per a funcionaris jubilats o es jubilaran ben aviat jubilació voluntària

Per a tots aquells que no vau poder assistir a la xerrada podreu veure el vídeo Informació important per al professorat que s’ha jubilat a partir de l’any 2016 fins a febrer del 2021 i per als que s’han jubilat a partir de febrer de l’any 2021. Els serveis jurídics del sindicat ASINPRE ha iniciat el procés per reclamar el pagament del complement de maternitat i la bretxa de gènere Saps que pots reclamar el pagament amb efecte retroactiu del …

Leer más

PLANTILLES DE PERSONAL DOCENT DELS CENTRES EDUCATIUS

RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024. Al novembre, s’aprueba la plantilla dels centres quan hagis començat l’1 de setembre. Segons l’anàlisi de les dades extretes, la majoria dels centres tenen una plantilla perfilada. Però, se prevé que hagi un gran problema per col·locar a tots els nous funcionaris en el proper concurs de trasllats, ja que en …

Leer más

ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSI) I ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

A partir de l’1 de novembre, les titulacions d’educació infantil i educació primària o equivalents, juntament amb el màster de Psicopedagogia, no permetran impartir l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI) del cos de professors d’ensenyament secundari. Tal com estableix el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori …

Leer más

Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes. Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya. Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència  ● Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu● …

Leer más

“NOUS FUNCIONARIS : DUBTES SOBRE LES BAIXES I EL SUBSIDI D’INCAPACITAT

AVÍS S’ha publicat una nova norma sobre la incapacitat temporal que afecta els treballadors del Règim General de la Seguretat Social, segons la qual s’elimina la còpia del comunicat de baixa per a l’empresa. Aquesta norma, i l’ordre de desenvolupament, no s’apliquen als funcionaris de MUFACE, encara que rebin l’assistència sanitària a través dels serveis públics de salut. Per tant, els metges continuaran expedint les dues còpies del model de part de MUFACE, i els mutualistes presentant a la direcció …

Leer más