NORMATIVES

Selecció de directors i directores dels serveis educatius 

Convocatòria​ i llista de vacants Procediment per proveir llocs de treball vacants de direcció dels serveis educatius (CRP, EAP, CREDA, CRETDIC i CdA) del Departament d’Educació. Llista de serveis educatius on consta vacant el càrrec de director o directora en data 31 d’agost de 2024(Llista actualitzada el divendres 17 de maig a les 13.30h)​ Requisits de les persones candidates Poden participar en el procés de selecció els professionals  que ocupen lloc de treball en el servei educatiu que compleixin els requisits establerts en …

Leer más

RESPOSTA SERVEIS JURÍDICS PAGAMENT ENDARRERIMENTS ESTADIS

Resposta dels serveis jurídics d’ASINPRE sobre la reclamació de les quantitats no pagades per la modificació del pagament dels estadis als 6 anys passant al pagament als 9 anys, que es basa en la Llei 5/2010, de 20 de març de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics: Continua lleguint

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari.

DECRET 91/2024, de 14 de maig, del règim lingüístic del sistema educatiu no universitari. Acreditació dels requisits de competència lingüística en els centres educatius públics A partir del curs 2025-2026, les persones que concorrin a les convocatòries de concurs de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres educatius dependents del departament competent en matèria educativa i les que participin en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció …

Leer más

CALENDARI ESCOLAR CURS 2024-2025

ORDRE EDU/104/2024, de 6 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. En el primer cicle d’educació infantil que estigui implantat en les escoles rurals i en les llars d’infants de la Generalitat de Catalunya i en el segon cicle d’educació infantil, el curs s’iniciarà el sisè dia laborable del mes de setembre: amb caràcter general, el 9 de setembre o el dia laborable següent, si aquest és …

Leer más

Vacants als Serveis Educatius. Curs 2024/2025

Per tots els llocs que es publiquen haureu de fer-nos arribar currículum, i hi haurà entrevista prèvia si us seleccionen. ALT PIRINEU I ARAN NO HI HA CONVOCATÒRIA Les persones interessades que compleixin els requisits hauran d’enviar la sol·licitud de participació on prioritzaran els llocs que sol·licitin, adjuntant el currículum personal en format PDF, carta de motivació, currículum ATRI i enviar-ho tot al correu electrònic dtbaix@xtec.cat amb l’assumpte “Selecció vacant SE_Nom i cognom de l’aspirant”, no més tard del proper 30 d’Abril …

Leer más

Acreditació d’ofici de la competència digital docent (procediment automàtic) COMPROVA EL NIVELL ACREDITAT

El Departament d’Educació acredita d’ofici a tot el personal docent que reuneix els requisits especificats a la Resolució, de 3 de febrer de 2023, i en funció de la informació que consta als registres informàtics, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada. L’acreditació de cadascun dels nivells de la competència digital docent mitjançant aquest procediment automàtic, pot ser consultada per la persona interessada. Comprova el nivell acreditat i la informació valorada per assolir-lo Com t’has d’identificar Accedeix a …

Leer más

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2024

RESOLUCIÓ EDU/1205/2024, d’11 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2024 per al personal funcionari de carrera en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària. Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs …

Leer más

Mentories 4.0 LLISTES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Llista provisional de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors i mentores 4.0. Presentació de reclamacions  Les al·legacions a la llista provisional, s’hauran de fer mitjançant e-valisa al president de la comissió central de selecció de mentors/ores 4.0:  Accés a ​​​e-valisa Més informació Termini de presentació de reclamacions: de l’11 al 17 d’abril de 2024 inclòs.  Fetes les valoracions es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos.​