COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

El Departament d’Educació ha presentat la nova normativa estatal sobre la competència digital docent, que es divideix en diferents nivells:

A1 (40 h) i A2 (50 h) : Formació inicial que capacitarà docents en la seva formació inicial. Esta formació s’està donant a les FIC.

B1 (60 h) i B2 (70 h) : Requereix l’aplicació exercint la docència. Es faran cursos en què caldrà fer treballs finals per poder acreditar aquests nivells. El Departament no ofereix el B2 de moment.

C1 i C2: Vinculats a la capacitat de “transformació” i “lideratge”, el C1 a nivell de centre i el C2 de sistema.

La capacitació solament vindrà per la pràctica, per haver exercit de coordinador TIC.

La formació A1, A2 i B1 el Departament l’està oferint telemàticament i es tornarà a oferir en el segon torn.

S’està estudiant l’acreditació igual que el personal laboral i administració mitjançant proves específiques.

De manera automàtica s’estudiaran els expedients dels docents per poder capacitar directament als qui hagin fet 3 cursos diferents vinculats o exercit determinades funcions.

De moment no hi ha una previsió de si serà requisit o no per exercir la docència ni a partir de quan i s’espera que hi hagi nova normativa bàsica de l’estat per després fer l’adaptació a Catalunya.

La Competència Digital Docent forma part de l’estratègia de la UE per garantir la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge per assolir un alt nivell de rendiment a totes les titulacions de grau i postgrau.

El FIC, que servirà per acreditar l‟A1 de competència digital docent, no és obligatori. La disposició addicional 31 de la LEC (rang de llei), estableix que l’horari màxim de permanència al centre és de 30 h per primaria i 24 hores en secundària per la qual cosa no pot quedar a criteri dels directors dels centres augmentar aquest horari de cap manera, ni tan sols per fer una formació interna.