Accés a la borsa de les persones aprovades no seleccionades en el procediment selectiu d’accés als cossos docents

Les persones seleccionades i no seleccionades en el concurs oposició extraordinari, convocat per la Resolució Resolució EDU/4037/2022, de 23 de desembre, de convocatòria dels processos de concurs oposició ordinari, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, que no formen part de la borsa de treball de personal interí docent i que vulguin formar-ne part tal com estableix el Decret 133/2001, de 29 de maig, de regulació de la borsa de treball, han de sol·licitar-ho.

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent és del 28 de juny al 7 de juliol de 2024.

Documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud

 1. Títol exigit per a l’ingrés al cos o certificat acadèmic original o documentació acreditativa d’haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  • Si es presenta el certificat acadèmic dels estudis finalitzats, cal adjuntar també la còpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d’expedició del títol.
  • Si la titulació s’ha obtingut a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de qualificació professional que autoritza l’exercici d’una professió concreta a l’Estat espanyol.
  • Si la titulació s’ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió de mestre o de professor d’educació secundària d’acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d’Educació hi ha de constar expressament l’especialitat que pot impartir.
 2. Títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d’educació secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i d’escoles oficials d’idiomes.
  Si no es té aquest títol oficial de màster, els aspirants han d’acreditar documentalment que tenen alguns dels requisits següents:
  • Haver obtingut el títol professional d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d’aptitud pedagògica, abans de l’1 d’octubre de 2009.
  • Haver impartit docència a l’ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l’1 d’octubre de 2009.
  • Haver obtingut el títol de Màster de psicopedagogia (PSI) o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l’educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l’especialitat d’orientació educativa.
  • Haver obtingut un dels títols següents, abans de l’1 d’octubre de 2009:
   • mestre o mestra;
   • diplomatura en professorat d’educació general bàsica;
   • mestre o mestra d’ensenyament primari;
   • llicenciatura de pedagogia o equivalent:
    • llicenciatura en filosofia i ciències de l’educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l’educació,
    • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l’educació i secció ciències de l’educació;
   • llicenciatura de psicopedagogia;
   • llicenciatura de ciències de l’activitat física i de l’esport (itinerari educació);
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general);
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument);
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant);
   • títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l’educació musical);
   • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa);
   • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d’un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives
   • llicenciatura en psicologia de l’educació;
   • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa;
   • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l’educació;
   • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).
  Les persones que tinguin una titulació equivalent a efecte de docència han d’acreditar la formació pedagògica i didàctica, d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.
  Estan exemptes d’aquest requisit les persones que abans de l’1 de setembre del 2014 han impartir docència a l’ESO, el batxillerat, o ensenyaments de formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinu.
 3. En el cas de no tenir nacionalitat espanyola, còpia del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 4. Declaració responsable de no patir cap malaltia, ni d’estar afectat/ada per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions docents.
 5. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 6. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones. La declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.
  Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre central de delinqüents sexuals.Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar el certificat negatiu de condemnes penals que expedeixen les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual de tràfic d’essers humans. Aquesta certificació ha de ser en català o ha d’anar acompanyada d’una traducció oficial o jurada.
 7. Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar al vostre expedient personal.

La sol·licitud, les declaracions responsables i la resta de documentació, s’han d’escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials en què es van realitzar les oposicions o al CEB a través del registre electrònic (petició genèrica), indicant com a “Ens destinatari” els serveis territorials en què es van realitzar les oposicions, sense especificar “Tema” ni “Subtema”.

Torna amunt

Feu un comentari