ACREDITACIÓ DE LA COMPÈTENCIA DIGITAL DOCENT

Resolució, de 3 de febrer de 2023, per la qual es defineixen les modalitats i els procediments d’acreditació de la competència digital docent

ACREDITACIÓ D’OFICI

NIVELL A1

 1. Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell A1 d’un mínim de 40 hores, inclosa la formació interna de centre (FIC) de 40 hores en relació amb l’estratègia digital de centre.
 2. Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 40 hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.

NIVELL A2

 1. Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell A2 d’un mínim de 50 hores.
 2. Certificació de 2 activitats de formació organitzades o reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb un mínim de 50 hores realitzades entre els cursos 2016-2017 i 2023-2024.
  • Títols oficials que habilitin per a la professió docent (annex III).

NIVELL B1

Es podrà acreditar el nivell B1 a través d’un dels procediments següents:

 1. Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell B1 d’un mínim de 60 hores, que inclogui evidències d’implementació.
 2. Professorat que ha realitzat un projecte eTwinning avaluat amb segell de qualitat i puntuació mínima de 18 punts a partir de 2020.
 3. Certificació de formador d’activitats formatives organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 30 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016-2017.

NIVELL B2

Es podrà acreditar el nivell B2 a través d’un dels procediments següents:

 1. Superació d’un curs de formació específica, organitzat o reconegut pel Departament d’Educació, de nivell B2 d’un mínim de 70 hores, que inclogui evidències d’implementació.
 2. Certificació d’innovació per participació durant 3 cursos en els programes d’innovació educativa del Departament d’Educació “Mòbils.edu” “Tecnologies digitals per a l’aprenentatge”.
 3.  Acreditació del perfil professional en competència digital docent segons Resolució ENS/1128/2016
 4.  Certificació de formador d’activitats organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 50 hores i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016-2017.
 5. Haver exercit la docència un mínim de dos cursos a l’lnstitut Obert de Catalunya (IOC) com a professor titular del centre.

NIVELL C1

Es podrà acreditar el nivell C1 a través d’un dels procediments següents:

 1. Haver estat formador d’activitats organitzades pel Departament d’Educació en l’àmbit de les tecnologies digitals amb un mínim 70 hores lectives i amb avaluació positiva dels participants a partir del curs 2016- 2017
 2. Haver exercit com a coordinador o coordinadora digital de centre (o equivalent) amb nomenament durant dos cursos escolars en els centres públics, la titularitat dels quals sigui del Departament d’Educació.
 3. Haver exercit com a assessor o assessora digital o gestor o gestora TIC amb un nomenament durant dos cursos escolars.
 4. Haver exercit un mínim d’un curs escolar com a mentor o mentora digital.

Per als nivells B1 i B2, en cas de tenir certificades 3 activitats de formació reconegudes pel Departament d’Educació sobre tecnologies digitals amb unmínim de 60 hores (B1) o 70 hores (B2) realitzades entre els cursos 2016- 2017 i 2023-2024, caldrà aportar un certificat de la direcció del centre que acrediti la realització d’activitats docents amb aplicació de les tecnologies
digitals, segons el model disponible al web


Per als docents que estiguin en situació de comissió de serveis en les unitats orgàniques als serveis centrals o territorials del Departament d’Educació o serveis educatius caldrà presentar un certificat de la persona cap de servei corresponent o direcció del servei educatiu que acrediti la realització d’activitats en el seu lloc de treball relacionades amb l’impuls de l’ús de les
tecnologies digitals als centres educatius, segons el model disponible al web indicat anteriorment.


b) Es podrà sol·licitar l’acreditació del nivell C1 i C2 per procés d’anàlisi i validació d’evidències compatibles amb els indicadors del nivell corresponent, a partir de la trajectòria professional i acadèmica, segons el model disponible
al web indicat anteriorment.

La sol·licitud d’acreditació del nivell de la competència digital docent s’ha de realitzar a través del web

Més informació PDF

Feu un comentari