CONCURS DE MÈRITS EN COMISSIÓ DE SERVEIS L’INSTITUT OBERT DE CATALUNYA

  RESOLUCIÓ EDU/447/2023, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.

  Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis:

  Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari

  EspNom especialitatPlaces
  CNBiologia i geologia2
  FQFísica i química2
  GEGeografia i història3
  MAMatemàtiques2
  PSIOrientació educativa1
  501Administració d’empreses3
  505Formació i orientació laboral2
  508Intervenció sociocomunitària6
  519Processos i mitjans de comunicació2
  622Processos de gestió administrativa3

  Requisits de participació

  Pot participar en el procediment de provisió les persones funcionàries de carrera que compleixin els requisits específics següents:

  a) Pertànyer al cos docent del lloc de treball convocat.

  b) Acreditar 5 anys d’exercici de la docència presencial en ensenyaments no universitaris del sistema educatiu.

  c) Acreditar 3 anys d’exercici de la docència presencial en el cos docent i en l’especialitat corresponent al lloc convocat. Per a les especialitats convocades que, en aplicació del Reial decret 800/2022, de 4 d’octubre, hagin quedat integrades en el cos de professors d’ensenyament secundari, computa, a efectes d’aquest requisit, el temps d’exercici de la docència que s’hagi prestat quan aquestes especialitats pertanyien al cos de professors tècnics de formació professional.

  d) Tenir reconegut el perfil professional de competència digital docent.

  e) Presentar un projecte de desenvolupament dels continguts del lloc al qual s’opta, vinculat al projecte educatiu del centre, segons el que s’estableix a l’annex 4 d’aquesta Resolució.

   Presentació de sol·licituds

  2.1 La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/ on les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic.

  Feu un comentari