Concurs de mèrits per a places a l’IOC: Llista provisional d’admesos i exclosos

Les persones aspirants que figuren com a excloses en aquesta llista provisional disposen d’un termini de 5 dies hàbils per presentar possibles reclamacions a aquesta llista provisional davant el president de la comissió, aportant la documentació justificativa corresponent mitjançant e-valisa.

Llista provisional de persones admeses i excloses 

Feu un comentari