CONCURS MÉRITS ULTIMA INFORMACIÓ

Informació important:

 • Per presentar la reclamació és l’aplicatiu. No s’atendran ni peticions genèriques, ni e-valises ni cap altra via.
 • Si es detecta una errada generalitzada (com el còmput d’experiència docent) s’arreglarà per a tothom, encara que no ho hagin reclamat.
 • No està contemplat que es pugui fer cap modificació un cop tramitada la sol·licitud.

Problemes amb l’experiència docent

 • Atenció domiciliària gravada a ATRI com a Serveis educatius: si es té algun document acreditatiu de que s’ha fet Atenció domiciliària cal reclamar.
 • Experiència docent a l’estranger en centres dependents del Ministeriqu e s’ha comptat a l’apartat 7.1.1.4: es donarà la instrucció de que ha de comptar al 7.1.1.1 i 7.1.1.2, depenent de l’especialitat del nomenament. Cal reclamar.
 • Auxiliars de conversa: no puntua.
 • Professors visitants, seccions bilingües del Ministeri: cal reclamar.
 • Serveis prestats en altres comunitats: si no s’ha comptat .Cal introduir-los un a un. És suficient acreditar-los amb el certificat de serveis prestats.
 • Serveis prestats a Religió (no s’han comptat): que reclamin i es comptaran al 7.1.1.2 o 7.1.1.3 depenent de si és al mateix cos o un altre.
 • Excedència per cura de fill o familiar, juliol del 2016: persones a les quals no se’ls l’han comptat, tot i haver-lo introduït en la inscripció: que reclamin.
 • Nomenaments simultanis d’igual durada en diferents especialitats. Se’ls ha carregat un i no és el que més els beneficia: que reclamin. S’han donat instruccions als serveis informàtics per tal que es corregeixi.
 • Temps treballat a CFA de presons i adults quan depenien del Departament de Justícia i Benestar Social i no ha puntuat res: Es passaran instruccions perquè es revisi. Que reclamin.

Problemes amb la formació acadèmica

 • Ara SÍ apareix la titulació al·legada com a requisit amb la nota mitjana a Formació acadèmica per tal que la puguin reclamar, si és el cas.
 • Es demanarà als tribunals que tinguin en compte l’expedient tot i haver hagut de posar una titulació diferent a l’al·legada com a requisit perquè a l’aplicatiu no surt o surt en castellà.
 • S’assegura que estan totes les titulacions universitàries reconegudes pel ministerio a l’aplicatiu i que si no es troba es busqui en castellà.
 • Persones que han fet diplomatura+segon cicle llicenciatura, la universitat fa mitjana de diplomatura+segon cicle i el tribunal no ho ha acceptat: s’avisarà als tribunals.
 • Expedient acadèmic en el títol al·legat, sempre que es correspongui amb el nivell requerit per a l’ingrés al cos. Per tant la mitjana de FP no puntua, en cas de que s’hagi al·legat com a requisit.
 • Es reunirà als tribunals per demanar uniformitat a l’hora de resoldre els casos de persones que tenen titulació equivalent i superior i van al·legar l’equivalent: s’ha de comptar la superior com a requisit i puntuar la mitjana de la superior. Si no es va aportar expedient de la superior, cal ’aportar-lo ara.
 • Titulacions de música i dansa: Es donaran instruccions als tribunals perquè les revisin. Les persones afectades han de reclamar.
 • Altres titulacions universitàries que no han estat puntuades com a mèrit: cal reclamar aportant expedients de totes les titulacions universitàries.
 • Filòlegs de Filologia Catalana que, a més, tenen C2 de Català perquè l’han obtingut i els tribunals no l’han puntuat: Es demanarà als tribunals que ho corregeixin, però cal fer la reclamació.
 • Certificats de professionalitat: no són equivalents a CFGM a efectes acadèmics.

Problemes amb la formació permanent

 • S’insistirà als tribunals que els crèdits ECTS són de 25 h.
 • Cursos d’idiomes que no serveixen per obtenir titulació, cursos COMPETIC que no serveixen per obtenir titulació: Cal reclamar i al·legar i els tribunals decidiran.
 • Cursos telemàtics de més de 10 h setmanals – alguns tribunals han aplicat aquesta restricció a l’hora de reconèixer cursos de formació permanent. Cal que els afectats reclamin, però l’administració considera que és el que estableix la normativa.

Feu un comentari