DECRET PLANTILLES COM QUEDA DESPRÉS DE LES DIFERENTS SENTÈNCIES

Amb caràcter general, l’anul·lació d’articles per sentències judicials pot comportar canvis en l’aplicació o interpretació de la resta d’articles del decret.

L’anul·lació dels articles del Decret 39/2014 comportaria modificacions en l’aplicació i interpretació de la resta d’articles del decret. És probable que aquests articles tinguin una incidència en els procediments de definició del perfil i de la provisió de les places de professorat, i la seva anul·lació pugui afectar els requisits o condicions de determinades places.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 560/2014. articles afectats l’art. 21.1.c i 22 del Decret així com el darrer incís de la lletra b) de l’art. 15.2 de la mateixa disposició general conforme al qual “La puntuació mínima global que han de tenir els aspirants en la segona fase ha de ser igual o superior al 50% de la puntuació màxima establerta per a aquesta segona fase” en el sentit determinat en els fonaments de dret d’aquesta resolució.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 550/2014. Articles afectats arts. 4.2; 4.3, 21.1.c); 22 i 16.1.j) del Decret 39/2014, de 25 de març.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 588/2014. Articles afectats.4.2, 4.3, 15.2.b, 16.1.j, 17, 20, 21.1.c, i 22, en els concrets termes i apartats dels mateixos que han estat exposats en els fonaments, amb desestimació del recurs en tota la resta.

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.

Feu un comentari