Documents d’organització i gestió del centre 


​​Novetats del curs 2022 – 2023

Resolu​​​ció per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius pe​r al curs 2022-2023

Novetats per al curs 2022-2023

Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme.

Les principals novetats d’aquests documents per al curs 2022-2023 són les següents:

 • Es publiquen dos documents nous: El pla Les escoles lliures de violències i Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO)
 • S’incorpora la figura de la persona referent de convivència, coeducació i benestar emocional.
 • Hi ha novetats importants en els ensenyaments de règim especial.
 • S’ha actualitzat el document de normativa específica de les escoles bressol.
 • S’inclouen recomanacions sobre l’encriptació de dades, ús de dades d’alumnes i eliminació de la informació que es descarrega del sistema RALC.
 • Es concreta el desplegament de l’ús de les eines d’administració electrònica a través de la plataforma eCENTRES. 
 • Hi ha novetats en la Formació en Centres de Treball (FCT).
 • Es recullen les novetats sobre la formació en alternança dual i la formació professional inicial (FPI).
 • S’ha generalitzat el calendari d’actuacions de gestió de les EOI.
 • S’incorporen les referències de les noves proves diagnòstiques de quart de primària i segon d’ESO.
 • S’han tret les referències de l’avaluació de centres (AVAC), dels acords de corresponsabilitat i del reconeixement de mèrits.

Documents pendents d’actualització

 • Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària
 • Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat
 • Programacions i recursos didàctics
 • Directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
 • Organització de les llars d’infants
 • Organització del temps escolar
 • Situacions específiques dels alumnes


Documents en pdf​​​

Avaluació del centreCicles de formació professional. Curs per a l’accés al grau mitjà i Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superiorDirectrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius​ *Actuacions ​​del centre en diversos supòsits
Convivència i clima escolarCicles formatius de formació professional de grau bàsicOrganització de les llars d’infants * Aspectes específics amb relació a l’alumnat dels centres de formació d’adults
 Cultura digital del centreCicles esportius LOGSE i LOEOrganització del temps escolar * Assegurances, reclamacions patrimonials i assistència jurídica al personal​
 Documents de gestió del centre  Concreció i desenvolupament del currículum de l’educació infantil i primària * Òrgans unipersonals de direcció i de coordinacióFormació del personal dels centres i serveis educatius i formació inicial d’estudiants universitaris en pràctiques
El pla Les escoles lliures de violències. Ubicació del projecte educatiu de centre. Nou! Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat *Personal d’administració i serveis i professional d’atenció educativa Gestió del personal d’administració i serveis i dels professionals d’atenció educativa
El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüísticConcreció i desenvolupament del currículum competencial i l’orientació educativa a l’ESOPersonal docentGestió del personal de les escoles bressol
Innovació pedagògica​Currículum del primer cicle de l’educació infantil​ Zones escolars rurals i escoles rurals que no formen part de cap ZER​ Gestió del personal docent
Objectius prioritaris i línies estratègiques del sistema educatiuCurrículum dels ensenyaments d’idiomesGestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes
Participació de la comunitat educativaCursos d’especialització de formació professional ​ Implantació de les eines d’administració electrònica als centres del Departament​
Ensenyaments artístics superiors Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO).​ Nou!​
 Ensenyaments de la religióPrevenció de riscos laborals
 Ensenyaments  de dansa de grau professiona​​lPropietat intel·lectual
 Ensenyaments de les escoles de música i de dansa autoritzades​ Protecció de dades personals​
 Ensenyaments  de música de grau professional Recollida i tractament de dades a efectes estadístics i científics
 Ensenyaments en els centres de formació d’adults​ Salut escolar en els centres educatius
 Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny: aspectes curriculars Situacions específiques dels alumnes *
 Pràctiques formatives a l’empresa (formació en centres de treball i formació professional en alternança)Transparència i accés a la informació pública
  Itineraris formatius específics: dese​​nvolupament i aplicació​​ Ús social dels centres
 L’educació bàsica als centres d’educació especial​ 
 Programacions i recursos didàctics​ *  
 Programes de formació i inserció:desenvolupament i aplicació  
 Servei d’assessorament en la formacióprofessional i reconeixement acadèmic delsaprenentatges assolits mitjançantl’experiència laboral o en activitats socials  
  Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de música​  
 Simultaneïtat d’estudis d’ESO o de batxillerat amb estudis de dansa  
 Títols propis d’arts escèniques​  

Feu un comentari