El TJUE insisteix que el personal temporal al servei de les AAPP es podria considerar fix

La recent Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del 13 de juny, ha tornat a assenyalar que el personal temporal al servei de l’Administració per temps excessiu es podria convertir en fix.
A més, aquells que, després de la celebració del procés selectiu, van accedir a la seva plaça o no s’hi van presentar, també podrien obtenir una indemnització.

Resolent noves qüestions prejudicials acumulades plantejades per un jutjat de Barcelona, ​​el TJUE ha matisat el que va concloure a la seva anterior Sentència de 22 de febrer de 2024, mantenint que, “mancant mesures adequades en el Dret nacional (…), la conversió de aquests successius contractes o relacions d’ocupació de durada determinada en contractes o relacions d’ocupació per temps indefinit pot constituir aquesta mesura,” però ha afegit aquesta solució serà adequada “sempre que aquesta conversió no impliqui una interpretació contra legem del Dret nacional.”

La decisió sobre si la mesura de conversió en fix podria ser considerada contra legem dependrà de nombrosos factors que hauran de ser resolts pels tribunals nacionals. Seran els jutges nacionals els que, tenint en compte, entre d’altres qüestions, la naturalesa laboral o interina de la plaça, les concretes circumstàncies de cada cas i, específicament, l’abast de les nocions de mèrit i capacitat, els que
hagin de decidir sobre les conversions.
Així mateix, el TJUE ha tornat a incidir que la clàusula 5 de l’Acord Marc “es oposa a (…) l’abonament d’una compensació econòmica amb un doble límit màxim a favor únicament de l’empleat públic que no superi aquests processos, quan aquestes mesures no siguin mesures proporcionades ni mesures suficientment efectives i dissuasòries”.

És a dir, que considera que l’actual mecanisme establert per la Llei 20/21 per eliminar la utilització abusiva de contractes temporals a l’Administració Pública no és suficient per a això, ja que atorga una indemnització únicament per a aquells que no superin el procés de selecció i, a més, estableix una doble limitació a la mateixa (vint dies per any treballat amb un màxim de dotze mensualitats).

Per tant, el TJUE insta a atorgar “una reparació adequada i íntegra dels danys derivats tals abusos” que permet sol·licitar una indemnització més gran de la de vint dies per any treballat amb el límit de dotze mensualitats, quantitat aquesta última que funcionarà com a límit mínim a concedir per ser el que exigeix ​​la llei.

A més, el TJUE és clar en assenyalar que la compensació no es pot oferir únicament a aquell que no ha obtingut la plaça, ja que l’excessiva durada temporal de la seva relació amb l’Administració l’han patit tant qui ha obtingut la plaça com aquell que no es va presentar al procés de selecció, per la qual cosa aquests empleats o exempleats públics també podrien sol·licitar una indemnització.

El termini per sol·licitar la indemnització dependrà de cada cas concret, i s’haurà de tenir en compte que, en certs dit termini podria ser mo lt breu (fins a 20 diesdes de la data daquesta sentència).

El sindicat ASINPRE interpreta que :

Tot el personal temporal fraudulent segueix optant que ho facin fix. Al TJUE li sembla correcte. Si bé el TS i el TC exigeixen que es compleixin els principis de mèrit i capacitat (art. 103 CE); aquests conceptes són indeterminats i, per tant, interpretables. Algú que faci 30 anys que ocupa una plaça no té mèrit i capacitat suficient?

  • Els que hagin obtingut plaça fixa per superar el procés de selecció poden igualment sol·licitar una indemnització per patir aquest abús en la temporalitat. Amb el mínim de 20 dies per any treballat, sense cap limitació de mensualitats. I si ho podem acreditar (dependrà del cas) es pot intentar demanar una indemnització superior per aquests danys morals patits.
  • Igualment, els que no hagin obtingut plaça i ni tan sols es van presentar al procés de selecció, també en poden sol·licitar la indemnització. És el mateix: van patir el mateix abús en la temporalitat que els que van obtenir finalment la plaça o els que es van presentar al procés i no la van obtenir.
  • Tema terminis: qui segueixi de temporal, pot sol·licitar la fixesa en qualsevol moment; però com sempre diem, com més aviat millor.
    Si considera que es pot trobar en aquesta situació, el sindicat ASINPRE posa a la seva disposició un equip de professionals experts en la matèria per assessorar-lo sobre les implicacions que aquesta resolució pot tenir en la seva situació laboral.

Contacti amb el sindicat ASINPRE a info@asinpre.org

Feu un comentari