INTEGRACIÓ PROFESSORAT FUNCIONARI CARRERA PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN EL COS D’ENSENYAMENT SECUNDARI

RESOLUCIÓ EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari.

Especialitats que es poden sol·licitar per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari:

Forma de presentació de les sol·licituds d’integració

Les persones que compleixin els requisits i participin en el procés d’integració han de formalitzar la sol·licitud a través del formulari normalitzat disponible a la pàgina web del Departament d’Educació:

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/acces-integracio-fp-secundaria/

Termini de presentació de sol·licituds

Termini ordinari: 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al DOGC.

Termini extraordinari: finalitzarà el dia 19 de gener de 2026.

Feu un comentari