LLISTES DE PERSONES SELECCIONATS EN EL CONCURS OPOSICIÓ PER A L’INGRÉS I ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS I PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/2478/2024, de 2 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022, de 23 de desembre.

Presentació de documentació de les persones seleccionades

Un cop publicat al DOGC (pot trigar temps a publicar-se la llista aprovats oposicions) Un cop publicada es disposarà de 20 dies per presentar la documentació:

Entre el 11 i el 31 de juliol de 2024 si constes com a persona seleccionada a la Resolució publicada al DOGC el XX de XXXXXX de 2024, has de presentar el document amb les declaracions responsables.

L’enllaç al tràmit únicament estarà actiu en el termini indicat i és necessari que disposis de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

GUIA PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PERSONES SELECCIONADES

Presenta la documentació a partir 11 juliol de 2024

Presentació de declaracions responsables per a l’ingrés a la funció pública docent

Presentació de declaracions responsables per accés a la funció pública docent

Feu un comentari