MANUAL MÈRITS OPOSICIONS INGRÉS LLIURE I COM PRESENTAR ELS MÈRITS

Si superes la fase d’oposició, emplena i enregistra la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)” a l’Espai personal, amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori, tant els que consten a l’aplicació com els nous al·legats, i incorpora la documentació justificativa dels mèrits que no consten al teu expedient electrònic.

El termini per a l’al·legació de mèrits és de dos dies, d’acord amb el que estableix el teu tribunal.

La puntuació màxima de tots els mèrits és de 10 punts i es valoren de la manera següent:

 • Experiència docent prèvia: màxim 5 punts (apartat 1 de l’annex 3).
 • Formació acadèmica: màxim 5 punts (apartat 2 de l’annex 3).
 • Altres mèrits: màxim 2 punts (apartat 3 de l’annex 3).

Únicament es valoren els mèrits assolits fins al 19 de gener de 2024 i al·legats a l’apartat que correspongui.

Pots consultar el manual mèrits oposicións lliure

PLANTILLA CALCULA ELS TEUS MÈRITS

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d’un apartat ni subapartat.

Com presentar els mèrits

 1. Descarrega’t la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés (L) i (R)“.
 2. Emplena-la amb tots els mèrits que vols que el tribunal et valori.
 3. Signa-la i desa-la al teu ordinador amb el nom: “DNI/NIE_NúmTribunal_CodiEspecialitat_Al·legacions”.

  Durant els dos dies per presentar els mèrits, accedeix a l’apartat “Barem” de l’Espai personal:
 4. Adjunta la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legacions de mèrits” emplenada amb tots els mèrits al botó “Full d’al·legació de mèrits“.
 5. A més de la sol·licitud, adjunta també la justificació documental de tot el que no consti al teu expedient personal (ATRI).
 6. Assegura’t que has adjuntat la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legacions”. Presentar-la és obligatori.
 7. En acabar, prem el botó “Finalitza” i “Torna“.

Tots els documents han de tenir format PDF i 2 MB com a màxim.

Per a què serveix la “Sol·licitud de valoració i full d’al·legació de mèrits del procediment d’ingrés”

Documents justificatius de l’experiència docent prèvia

Com afegir la nota de l’expedient acadèmic

Mèrits que consten al meu expedient electrònic (ATRI), si treballo o he treballat al Departament d’Educació

No he treballat al Departament d’Educació

Els documents incorporats no es poden suprimir

Els documents han de tenir nom diferents

Format dels documents justificatius

Registre dels documents presentats

Valoració de la fase de mèrits

Els tribunals publiquen les valoracions dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

Primer es publica la Valoració provisional dels mèrits i, en el termini de dos dies hàbils, des de l’endemà de la publicació, pots presentar una reclamació a través de l’Espai personal, si ho consideres necessari. En aquest tràmit, no s’admet la presentació de mèrits no al·legats prèviament i, per tant, no es tindran en compte.

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits i, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

Amb aquestes publicacions es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Feu un comentari