MODIFICACIÓ DE LES BASES GENERALS DE LA BORSA DE PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

El Departament d’Educació va informar al Comitè Intercentres, que els contractes temporals de substitució celebrats a partir de l’1 de gener del 2024 s’oferiran a raó de ½ jornada o a jornada sencera, segons pertoqui, eliminant la possibilitat de formalitzar contractes per 1/3 de jornada.

RESOLC: Primer-. Modificar la base 7.3 de la Resolució de 5 de juliol de 2023, per la qual s’aproven i es publiquen les bases generals de funcionament i gestió de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral, amb la següent redacció:

Contingut de la sol·licitud A la sol·licitud caldrà fer constar, a més de les dades personals, la disponibilitat geogràfica, la disponibilitat horària i l’àrea territorial de gestió. Pel que fa a la disponibilitat horària, el tipus de jornades de treball que es poden demanar en les sol·licituds són:

Jornada sencera: correspon a contractes de treball de 28 a 40 hores

1/2 jornada: correspon a contractes de treball de 15 a 28 hores

A partir de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos les persones participants podran suprimir àmbits territorials o modificar la seva disponibilitat horària i l’àrea territorial de gestió.

La disponibilitat geogràfica podran ampliar-la únicament en ocasió d’una convocatòria extraordinària per a aquella àrea geogràfica o d’acord amb allò establert a la base 1.3. Segon.-

Publicar aquesta resolució al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com a l’adreça d’internet del Departament d’Educació (educació.gencat.cat).

Tercer.- Aquesta resolució tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2024.

Feu un comentari