MODIFICACIONS EBEP I CLASSES PASSIVES

CLASSES PASSIVES

Publicat el Reial decret llei 2/2023, del 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

Aquest nou Reial decret modifica, a la seva disposició final primera, el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, afegint-hi un nou apartat 7, en els termes següents:

7. Para determinar qué pensiones o suma de pensiones de los progenitores tiene menor cuantía se computarán dichas pensiones teniendo en cuenta su importe inicial, una vez revalorizadas, sin computar los complementos que pudieran corresponder. Cuando ambos progenitores sean del mismo sexo y coincida el importe de las pensiones computables de cada uno de ellos, el complemento se reconocerá a aquel que haya solicitado en primer lugar la pensión con derecho a complemento.

Resol el cas que tots dos progenitors cobrin el mateix import de pensió per cobrar l’import de la bretxa de gènere.

EBEP

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, a l’article 49.e), que regula el permís per cura de fill menor, afectat per càncer o una altra malaltia greu.

Aquesta modificació permet que es pugui reconèixer el dret a la reducció de jornada, fins que la persona a càrrec faci els 23 anys, també quan ja ha fet els 18 anys, sempre que la malaltia hagi estat diagnosticada abans d’assolir la majoria d’edat.

Així mateix, permet mantenir el dret a la reducció de jornada fins que la persona a càrrec compleixi els 26 anys si abans d’assolir els 23 acredita, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Feu un comentari