NORMATIVA NOVETATS DOCUMENTS ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE

Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques educatives que impulsa el Departament, amb els objectius del sistema, les prioritats i les actuacions necessàries per portar-les a terme. Consulteu les principals novetats d’aquests documents per al curs 2023-2024 en aquest espai.

Documents de nova creació en l’ambit de Gestió de centre

 • Educació inclusiva, en què s’han reorganitzat continguts i s’han afegit enllaços amb altres documents referents al tractament de la inclusió als centres. 
 • Acompanyament a l’alumnat, en què s’ha reorganitzat el contingut dels documents del curs 2022-2023 GEST Unitat d’Acompanyament i Orientació i PEC El pla Les escoles lliures de violències.  

Documents que es modifiquen i principals novetats

 • ​​Organització de les escoles bressol: s’hi recull les novetats normatives i les dates d’inici i fi de curs. 
 • Documents de gestió del centre: cal incloure dos apartats més en el projecte educatiu de centre, sobre l’atenció educativa de l’alumnat, que també han d’estar inclosos a la carta de compromís, i un element més que cal afegir a les normes d’organització i funcionament del centre, pel que fa a la custòdia de l’alumnat. 
 • Currículum dels ensenyaments d’idiomes: s’hi inclou el Decret 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums de nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) dels ensenyaments de règim especial de diversos idiomes. D’altra banda, també es modifica la modalitat semipresencial dels cursos en el sentit que podrà incloure una versió síncrona i asíncrona. Per als cursos extensius, s’afegeix la possibilitat que els departaments didàctics de les EOI planifiquin fins a un màxim de 20 hores de treball autònom en línia. També s’ha modificat el procediment convalidar matèries del batxillerat per a alumnat que cursa llengües estrangeres simultàniament en una EOI. 
 • El tractament i l’ús de les llengües al sistema educatiu. El projecte lingüístic
 • Hi ha la indicació d’incorporar, en el marc de les hores de gestió autònoma del centre a primària o bé en el marc de les matèries optatives a secundària, una introducció a la llengua i cultura occitanes, atès que l’aranès és llengua oficial a Catalunya. 
 • Hi ha l’explicació sobre l’ensenyament d’una segona llengua estrangera a secundària i a batxillerat, i sobre la continuïtat o discontinuïtat d’aquests estudis per part de l’alumnat. 
 • Es recullen les condicions del reconeixement i el procediment que han de seguir els alumnes de batxillerat per fer-lo efectiu. 
 • S’inclou la possibilitat, per als centres de primària, de dedicar algunes hores de la franja horària de gestió autònoma per organitzar tallers d’introducció a aquestes llengües i cultures. 
 • Ús social, en què s’incorpora el principi d’equitat educativa.  

Documents del curs passat que es donen de baixa

 • Programacions i recursos didàctics 
 • Les unitats d’acompanyament i orientació personal i familiar de l’alumnat vulnerable (UAO) 
 • El pla Les escoles lliures de violències. ​

Pujar

​Resolucions per les quals s’apro​ven els documents

Resolució ​per la qual s’aproven cinquanta-tres documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2023-2024.

Feu un comentari