NOU COMPLEMENT RETRIBUTIU PER MAJOR DEDICACIÓ ESPECIALITATS INFORMÀTIQUES, LLENGUA CATALANA I LITERATURA