oposicions: Puntuació definitiva de la prova

Els tribunals publicaran avui dia 2 d’octubre la puntuació definitiva de la prova a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la puntuació definitiva de la prova podràs interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Espai personal. Obre en una nova finestra. 

Feu un comentari