ORIENTACIÓ EDUCATIVA (PSI) I ESPECIALITATS DEL COS DE MESTRES

A partir de l’1 de novembre, les titulacions d’educació infantil i educació primària o equivalents, juntament amb el màster de Psicopedagogia, no permetran impartir l’especialitat d’Orientació Educativa (PSI) del cos de professors d’ensenyament secundari.

Tal com estableix el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada, per poder impartir aquesta especialitat es requerirà l’acreditació d’una titulació del nivell educatiu de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent. Les titulacions d’educació infantil i les d’educació primària deixaran de tenir aquesta opció.

Pel que fa a les especialitats del cos de mestres, el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, estableix les especialitats docents del cos de mestres que exerceixin les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació. L’article 3 indica que el professorat del cos de mestres amb l’especialitat d’educació infantil imparteix totes les àrees del currículum d’educació infantil i el professorat del cos de mestres amb l’especialitat d’educació primària té competència docent en totes les àrees d’aquest nivell.

Aquesta mesura no s’aplicarà amb efectes retroactius i no afectarà les persones que formin part de la borsa de treball de personal interí docent i tinguin reconegudes aquestes especialitats, hagin treballat o no en elles.

Feu un comentari