PERSONES VOLUNTÀRIES TRIBUNALS OPOSICIONS ORDINARIES 2024

Requisits de participació voluntària

Les persones funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal han d’estar en servei actiu en la mateixa especialitat que l’obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d’un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

Formulari i termini d’inscripció

Accedeix al formulari de participació voluntària

Termini de sol·licituds: del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024.

Feu un comentari