plantilles docents per al curs 2024-2025

La Resolució que estableix els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat per al curs 2024-25, així com la supressió o transformació dels llocs de treball docents, presenta algunes modificacions rellevants.

A continuació, es detallen els canvis més destacats:

  1. Escoles Cícliques: S’ha reduït la ràtio de 15,5 a 14,5 per a aquest tipus d’escoles.
  2. Centres d’Educació Especial (CEE): S’ha afegit una dotació sencera per als CEE amb 20 o més grups, en lloc de la mitja dotació anterior.
  3. Mitges Dotacions: S’han eliminat alguns paràgrafs que permetien la combinació de mitges jornades, prioritzant ara les dotacions senceres.
  4. Aules d’Acollida: Totes les aules d’acollida tindran com a mínim una dotació sencera. Si hi ha justificació, es podran acceptar tres o més aules d’acollida per centre.
  5. Escoles amb Menys de 9 Grups que no són ZER: S’ha eliminat la possibilitat de fer mitges jornades; totes les places han de ser senceres.
  6. Perfils: No es poden incorporar nous perfils.
  7. Instituts: S’han incorporat els nous currículums a 1r dels cicles formatius. També s’ha incidit en les mitges dotacions, prioritzant les dotacions senceres i limitant les mitges jornades al 5% de la plantilla total de cada centre.

Aquestes modificacions tenen en compte la situació de pròrroga pressupostària.

Las plantillas actuales siguen siendo insuficientes para atender adecuadamente las necesidades del curso 2024-25

Feu un comentari