Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència, amb l’objectiu que els centres educatius tinguin una eina per valorar i intervenir davant de les faltes greus d’alumnes.

Aquest Protocol és aplicable a tots els centres públics i privats sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya.

Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència 


Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu
Protocol d’actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d’una infracció penal
Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu (en procés de revisió)
Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant el consum de drogues en els centres d’educació secundària

Feu un comentari