PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’ESTADES PROFESSORAT DE FORMACIÓ PROFESIONAL

RESOLUCIÓ EDU/3591/2023, de 24 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment per a la concessió d’estades de formació de tipus B en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i s’obre convocatòria de concurs públic per a l’any 2024.

Es concedeixen 120 estades de formació de tipus B distribuïdes de la manera següent: 100 places per al professorat de centres públics dependents del Departament d’Educació i 20 per al professorat de centres privats sostinguts amb fons públics.

Durada de les estades

La durada de les estades serà d’entre un mínim de dues i un màxim de quatre setmanes.

Sol·licituds

El termini ordinari de presentació de sol·licituds és d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC.

 Amés de la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

Autorització de la direcció del centre educatiu on es presta servei per realitzar l’estada de formació. S’ha de fer constar que l’estada proposada està relacionada amb la formació que s’imparteix al centre educatiu.

Certificat de la direcció del centre educatiu que faci constar que el o la docent que sol·licita l’estada està impartint cicles formatius de formació professional durant el curs vigent.

Feu un comentari