PUBLICACIÓ DECRET 21/2023, DE 7 DE FEBRER, D’ ORDENACIÓ DELS ENSENYAMENTS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL.

  DECRET 21/2023, de 7 de febrer, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil.

  Derogació normativa

  Es deroguen el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil i l’Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.

  Calendari d’implantació

  L’any acadèmic 2022-2023 s’implanta la nova ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil a tota l’etapa.

  Feu un comentari