PUBLICACIÓ LLISTES PERSONES SELECCIONADES OPOSICIONS EXTRAORDINARIES I PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ

RESOLUCIÓ EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

Presentació de documentació de les persones seleccionades oposicions extraordinaries

Entre el 19 de desembre de 2023 i el 6 de gener de 2024, si constes com a persona seleccionada a la Resolució publicada al DOGC el 18 de desembre de 2023, has de presentar el document amb les declaracions responsables.

L’enllaç al tràmit únicament estarà actiu en el termini indicat i és necessari que disposis de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

Presenta la documentació

AVÍS FINS AL DIA 19 NO ESTÀ DISPONIBLE L’ACCÉS

Presentació de declaracions responsables per a l’ingrés a la funció pública docent

Feu un comentari