PUBLICACIÓ VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

Un cop resoltes les reclamacions, es publica la Valoració definitiva dels mèrits a l’Espai personal i al tauler d’anuncis de la seu del tribunal.

Al llarg del 27 de novembre de 2023 publicació definitiva dels mèrits . Amb aquesta publicació es considerarà feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Contra la valoració definitiva dels mèrits pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Feu un comentari