RAONS PER LES QUALS NO ES CONSIDEREN ELS MÈRITS AL·LEGATS PER A LA SEVA VALORACIÓ

A continuació s’especifiquen els motius que s’han tingut en compte per no computar els mèrits al·legats o per no atorgar la puntuació sol·licitada en la valoració dels mèrits dels aspirants.
A nivell general, cal tenir en compte:
• El temps màxim de serveis computables és cinc anys.
• Cada apartat i subapartat té una puntuació màxima que no es pot superar.
• La data final de meritació dels mèrits és 19.01.2024 (tant l’experiència docent com la finalització d’estudis i cursos).
• Un mateix període de temps només comptabilitza per una especialitat.

CONTINUA LLEGUINT EL BUTLLETÍ

Feu un comentari