CONVOCATÒRIA OPOSICIONES ORDINARIES 2024

Normativa

Places convocades

Inici del procediment selectiu

Fase d’oposició en els procediments selectius d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat

Annex1

Per a l’ingrés al cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional

Torna amunt

Annex 3:

Barem per al procediment d’ingrés lliure i de reserva d’aspirants amb discapacitat

Modificació dels apartats 1, 2.3 i 3.3 de l’annex 3

Annex 4:

Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de grup superior i en el procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació

Annex 5:

Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d’una situació d’aprenentatge.

Es pot consultar la web El nou currículum. Una oportunitat per aprendre amb sentit.

Annex 6:

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic

Annex 7

Normativa d’ordenació curricular

Annex 8:

Especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari que es pot al·legar la titulació de diplomatura universitària, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica

Annex 9:

Titulacions equivalents a efectes de docència

Presenta la sol·licitud de participació

Del 20 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024, has d’emplenar la sol·licitud de participació telemàticament a través de l’enllaç Presenta la sol·licitud de participació.

Passos per tramitar la sol·licitud

Per accedir a la sol·licitud, has d’identificar-te digitalment amb idCAT Mòbil, les credencials GICAR o el certificat digital.

  • Pas 1: Dades de la convocatòria
  • Pas 2: Dades personals
  • Pas 3: Adaptació
  • Pas 4: Dades administratives
  • Pas 5: Dades acadèmiques
  • Pas 6: Pagament de la taxa
  • Pas 7: Realització de les proves
  • Pas 8: Protecció de dades
  • Pas 9: Tramita definitivament

Pas 1: Dades de la convocatòria

Has de seleccionar del desplegable el cos, l’especialitat i el procediment d’ingrés i accés al qual vols participar.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Dades de la convocatòria

Pas 2: Dades personals

Pas 3: Adaptació

Adaptació de les proves o del lloc de treball: només cal que l’omplis si tens alguna discapacitat.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Adaptació de les proves i/o del lloc de treball.

Pas 4: Dades administratives

Dades administratives del procediment d’accés, aquest apartat només es mostra i cal que l’omplis si ets un aspirant funcionari de carrera d’un cos docent per participar en els procediments següents:

A=Procediment d’accés a un cos del mateix grup i complement de destinació.
E=Procediment d’accés a un cos de grup superior.
N=Adquisició de nova especialitat, només si ets funcionari de carrera d’un cos docent de Catalunya.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Dades administratives del procediment d'accés.

Pas 5: Dades acadèmiques

Dades acadèmiques del procediment d’ingrés o d’accés: informa de les titulacions al·legades com a requisits de participació i adjunta els documents acreditatius de l’exempció de les proves de llengües, en cas que t’oposis a la consulta.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Dades acadèmiques del procediment d'ingrés o accés.

Pas 6: Pagament de la taxa

Dades de pagament de la taxa d’inscripció a la convocatòria: si tens alguna bonificació o exempció en el pagament de les taxes, indica-la en aquest apartat.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Dades de pagament de la taxa d'inscripció a la convocatòria.

Pas 7: Realització de les proves

Realització de les proves: indica l’àrea preferent on vols fer les proves.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Realització de les proves.

Pas 8: Protecció de dades

Activa la casella Informació bàsica sobre la protecció de dades.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Informació bàsica sobre la protecció de dades.

Pas 9: Tramita definitivament

Per últim, clica el botó “continua” i el botó “tramita definitivament“.

Captura de pantalla de l'aplicació. Apartat Avisos.

Quan hagis presentat la sol·licitud, rebràs al correu electrònic una confirmació de presentació de la sol·licitud i, més endavant, rebràs un segon correu amb la carta de pagament per pagar la taxa de participació, excepte si has fet constar un dels motius d’exempció de pagament. Aquests missatges no són immediats i pots trigar a rebre’ls.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració quan l’hagis tramès per via telemàtica i n’hagis pagat la taxa.

Si vols participar en més d’una especialitat i cos has de fer una sol·licitud per a cadascuna. No obstant això, la presentació de més d’una sol·licitud no implica que puguis assistir i fer la prova de totes les especialitats en què t’hagis inscrit. Per a una mateixa especialitat no pots participar per procediment lliure i de reserva.

Les teves dades personals, el número de telèfon i l’adreça electrònica que declaris en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l’efecte de possibles notificacions.

Feu un comentari